logo1xx
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
logoagripiccolo

Lorem ipsum dolor sit amet

PRIVACY POLICY

Tato aplikace shromažďuje některé osobní údaje svých uživatelů.


Správce údajů

název: a p s agrimagnano

Daňový kód: 02598820021

Adresa: via sosio n 06 - 13887 - Magnano (BI)

E-mailem: agrimagnano.aps@pec.net


Typ shromažďovaných údajů

Mezi osobní údaje shromážděné touto aplikací, nezávisle nebo prostřednictvím třetích stran, patří: e-mail, jméno, příjmení, cookie, údaje o používání, telefonní číslo, profese, provincie, země, PSČ, datum narození, město, adresa, firma Jméno, Web, různé typy dat, pohlaví, DIČ, daňový zákon, obchodní sektor, ID uživatele, zeměpisné umístění, obrázek, informace o mně, údaje zveřejněné během používání služby, uživatelské jméno, povolení fotoaparátu a jedinečné identifikátory zařízení pro reklama (například: ID inzerenta Google nebo identifikátor IDFA).
Další shromážděné osobní údaje mohou být uvedeny v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím informačních textů zobrazených současně se shromažďováním údajů.
Kompletní podrobnosti o každém typu shromažďovaných údajů jsou uvedeny ve zvláštních částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím konkrétních informačních textů zobrazených před shromažďováním údajů.
Osobní údaje může uživatel zadávat dobrovolně nebo je může shromažďovat automaticky během používání této aplikace.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje požadované touto aplikací povinné. Pokud je uživatel odmítne sdělit, může být nemožné, aby tato aplikace poskytovala službu. V případech, kdy tato aplikace označuje některá data jako nepovinná, mohou uživatelé upustit od komunikace s takovými údaji, aniž by to mělo jakýkoli dopad na dostupnost služby nebo její provoz.
Uživatelům, kteří si nejsou jisti, jaké údaje jsou povinné, se doporučuje kontaktovat správce údajů.
Jakékoli použití souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto aplikací, pokud není uvedeno jinak, má za cíl identifikovat uživatele a zaznamenat jeho preference pro účely striktně související s poskytováním služby požadované Uživatel.
Pokud uživatel neposkytne určité osobní údaje, může to bránit této aplikaci v poskytování jejích služeb.
Uživatel přebírá odpovědnost za osobní údaje třetích stran zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této aplikace a zaručuje, že má právo je sdělovat nebo šířit, čímž zbavuje vlastníka jakékoli odpovědnosti vůči třetím stranám.

Způsob a místo zpracování shromážděných údajů
Metody zpracování

Správce údajů zpracovává osobní údaje uživatelů tím, že přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, vyzrazení, úpravám nebo zničení osobních údajů.
Ošetření se provádí pomocí počítačových a / nebo telematických nástrojů, přičemž organizační metody a logika přesně souvisí s uvedenými účely. Kromě Správce údajů mohou v některých případech k Datům přistupovat kategorie zaměstnanců zapojených do organizace webu (administrativní, obchodní, marketingové, právní, správci systému) nebo externí strany (například poskytovatelé technických služeb třetích stran) , poštovní kurýři, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), je-li to nezbytné, jmenován Správcem údajů také jako Zpracovatelé údajů. Aktualizovaný seznam zpracovatelů údajů lze vždy požadovat od správce údajů.

Právní základy zpracování údajů

Správce údajů zpracovává osobní údaje týkající se uživatele, pokud existuje jedna z následujících podmínek:
- Uživatel dal souhlas k jednomu nebo více konkrétním účelům. Poznámka: V některých jurisdikcích může být Správce oprávněn zpracovávat Osobní údaje bez souhlasu uživatele nebo jiného právního základu uvedeného níže, dokud Uživatel nebude proti takovému zpracování vznášet námitky („odhlásí se“). To však neplatí, pokud se zpracování osobních údajů řídí evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů;
- zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s Uživatelem a / nebo pro provedení předsmluvních opatření;
- zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na správce vztahuje;
- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci údajů;
- zpracování je nezbytné pro sledování oprávněného zájmu správce údajů nebo třetích stran.

Vždy je však možné požádat správce údajů o objasnění konkrétního právního základu každé operace zpracování, a zejména o upřesnění, zda je zpracování založeno na zákonech, stanovených smlouvou nebo je nezbytné k uzavření smlouvy.

Umístění

Údaje jsou zpracovávány v provozním ústředí správce údajů a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Další informace získáte od správce údajů.
Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do jiné země, než ve které se nacházíte. Další informace o místě zpracování naleznete v části Podrobnosti zpracování osobních údajů.
Uživatel má právo získat informace o právním základu pro předávání údajů mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci podle mezinárodního práva veřejného nebo vytvořené dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a také o bezpečnostních opatřeních přijatý správcem údajů k ochraně údajů.
V případě, že dojde k jednomu z právě popsaných přenosů, může Uživatel odkazovat na příslušné části tohoto dokumentu nebo požadovat informace od Správce kontaktováním na kontaktních údajích uvedených na začátku.


Retenční období

Údaje jsou zpracovávány a ukládány po dobu požadovanou účely, pro které byly shromážděny.
V souladu s tím:
Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Správcem a Uživatelem budou uchovány, dokud nebude dokončeno plnění takové smlouvy.
Osobní údaje shromážděné pro účely, které lze přičíst oprávněnému zájmu Správce, budou uchovány, dokud nebude takový zájem uspokojen. Další informace týkající se oprávněného zájmu sledovaného Správcem můžete získat v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním Správce.

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, může správce uchovávat osobní údaje po delší dobu, dokud nebude tento souhlas odvolán. Kromě toho může být Správce povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu v souladu se zákonnou povinností nebo na základě příkazu orgánu.
Na konci doby uložení budou osobní údaje vymazány. Na konci tohoto období proto již nebude možné uplatnit právo na přístup, zrušení, opravu a právo na přenositelnost údajů.


Účely zpracování údajů

Údaje o uživateli se shromažďují, aby vlastník mohl poskytovat své služby, a také pro následující účely: přístup k účtům ve službách třetích stran, kontaktování uživatele, správa kontaktů a odesílání zpráv, správa plateb, správa podpory a požadavků na kontakty, hostování a backend infrastruktura, komentování obsahu, sociální funkce, správa značek, statistika,
Interakce s platformami podpory a zpětné vazby, interakce založené na poloze, povolení přístupu k osobním údajům na zařízení uživatele, ochrana proti spamu, reklama, registrace a ověřování, cílení na remarketing a chování, testování výkonu obsahu a funkcí (testování A / B), přenos dat mimo EU a prohlížení obsahu z externích platforem.
Za účelem získání dalších podrobných informací o účelech zpracování a osobních údajích konkrétně relevantních pro každý účel může uživatel odkazovat na příslušné části tohoto dokumentu.


Interakce se sociálními sítěmi a externími platformami,
Mapování tepla a záznam relace,
Interakce s platformami živého chatu,
Pro jakoukoli žádost o zpracování vašich údajů na apsagrimagnano.com napište nám na agrimagnano.aps@pec.net. Tato aplikace nepodporuje požadavky „Nesledovat“. Chcete-li zjistit, zda je nějaká použitá služba třetích stran podporuje, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo provádět kdykoli změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů jejich inzercí uživatelům na této stránce. Proto prosím často konzultujte tuto stránku, berte jako referenční datum poslední úpravy uvedené v dolní části. V případě nepřijetí změn provedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů musí uživatel přestat používat tuto aplikaci a může požádat správce údajů o odstranění jeho osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, budou se na osobní údaje shromážděné do tohoto okamžiku nadále vztahovat předchozí zásady ochrany osobních údajů.


Definice a právní odkazyOsobní údaje (nebo údaje)

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se fyzické osoby, identifikované nebo identifikovatelné, a to i nepřímo, odkazem na jakékoli další informace, včetně rodného čísla.


Údaje o použití

Jedná se o informace shromážděné automaticky touto aplikací (nebo aplikacemi třetích stran, které tato aplikace používá), včetně: IP adres nebo doménových jmen počítačů používaných uživatelem, který se připojuje k této aplikaci, adres URI (Uniform Resource Identifier), času požadavku, metoda použitá k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi ze serveru (úspěšná, chyba atd.), země původu, charakteristiky prohlížeče a operačního systému používaného návštěvníkem, různé časové konotace návštěvy (např. čas strávený na každé stránce) a podrobnosti o itineráři, který je v rámci aplikace sledován, se zvláštním ohledem na sled stránek, které byly konzultovány, parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.


Uživatel

Jednotlivec, který používá tuto aplikaci, který se musí shodovat nebo být oprávněn subjektem údajů a jehož osobní údaje jsou zpracovávány.


Zájem

Fyzická nebo právnická osoba, které se osobní údaje týkají.


Zpracovatel dat (nebo manažer)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace jmenovaná správcem údajů pro zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.


Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace, která je odpovědná, rovněž společně s jiným vlastníkem, za rozhodnutí týkající se účelů, metod zpracování osobních údajů a použitých nástrojů, včetně bezpečnostního profilu, ve vztahu k k provozu a používání této aplikace. Správce údajů, pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem této aplikace.


Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, prostřednictvím kterého jsou shromažďovány osobní údaje uživatelů.


Soubory cookie

Malá část dat uložených v zařízení uživatele.


Právní reference

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány na základě platných právních systémů, nařízení Evropské unie 2016/679 a švýcarského zákona o ochraně osobních údajů (LPD).
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výlučně na tuto aplikaci.


Tato aplikace vyžaduje oprávnění Facebooku

Tato aplikace může vyžadovat určitá oprávnění Facebooku, která jí umožňují provádět akce s účtem uživatele na Facebooku a shromažďovat z něj informace, včetně osobních údajů. Tato služba umožňuje této aplikaci připojit se k účtu uživatele na sociální síti Facebook, kterou poskytuje Facebook Inc.
Další informace o níže uvedených povoleních najdete v dokumentaci oprávnění Facebooku a zásadách ochrany osobních údajů .


Základní informace

Základní informace o Uživateli registrovaném na Facebooku, které obvykle zahrnují následující Údaje: Id, Jméno, Obrázek, Pohlaví a Jazyk a v některých případech Facebook „Přátelé“. Pokud uživatel dal veřejně k dispozici další údaje, budou k dispozici stejné údaje.


Podrobnosti o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a pomocí následujících služeb:

Přístup k účtům ve službách třetích stran

Tyto typy služeb umožňují této aplikaci odebírat Data z vašich účtů ve službách třetích stran a provádět s nimi akce.
Tyto služby se neaktivují automaticky, ale vyžadují výslovné povolení uživatele.


Komentář k obsahu

Služby komentářů umožňují uživatelům formulovat a publikovat své komentáře k obsahu této aplikace.
Uživatelé mohou v závislosti na nastavení, o kterém rozhodne Vlastník, také zanechat komentář v anonymní podobě. Pokud osobní údaje poskytnuté uživatelem obsahují e-mail, lze je použít k zasílání oznámení o komentářích ke stejnému obsahu. Uživatelé jsou odpovědní za obsah svých komentářů.
Pokud je nainstalována služba komentářů poskytovaná třetí stranou, je možné, že i když uživatelé službu poznámek nepoužívají, shromažďuje údaje o provozu týkající se stránek, kde je služba poznámek nainstalována.


Kontaktujte uživatele

Hostování a back-end infrastruktura

Tento typ služby má funkci hostování dat a souborů, které umožňují fungování této aplikace, umožňují její distribuci a poskytují infrastrukturu připravenou k použití, která poskytuje konkrétní funkce této aplikace.
Některé z těchto služeb fungují prostřednictvím serverů umístěných geograficky na různých místech, takže je obtížné určit přesné umístění, kde jsou osobní údaje uloženy.


Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage je hostingová služba poskytovaná společností Google Ireland Limited.
Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.
Místo zpracování: Irsko - Zásady ochrany osobních údajů .


Telefonické kontaktování (tato aplikace)

Uživatelé, kteří uvedli své telefonní číslo, mohou být kontaktováni pro komerční nebo propagační účely související s touto aplikací a také pro splnění požadavků na podporu.
Shromážděné osobní údaje: telefonní číslo


Kontaktní formulář (tato aplikace)

Uživatel vyplněním kontaktního formuláře se svými údaji souhlasí s použitím těchto údajů za účelem reakce na žádosti o informace, nabídky nebo jakýkoli jiný účel uvedený v záhlaví formuláře.
Shromážděné osobní údaje: PSČ, město, daňový zákon, příjmení, datum narození, e-mail, ID uživatele, adresa, země, jméno, telefonní číslo, DIČ, profese, provincie, obchodní jméno, pohlaví, průmysl, webové stránky a různé typy dat.


Správce kontaktů a zpráv

Tento typ služby umožňuje spravovat databázi e-mailových kontaktů, telefonních kontaktů nebo kontaktů jakéhokoli jiného typu používaných ke komunikaci s Uživatelem.
Tyto služby mohou také umožňovat shromažďování údajů týkajících se data a času prohlížení zpráv uživatelem, jakož i interakce uživatele s nimi, například informace o kliknutích na odkazy obsažené ve zprávách.


Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun je služba správy adres a doručování e-mailů poskytovaná společností Mailgun, Inc.
Shromažďované osobní údaje: příjmení, soubory cookie, datum narození, údaje o používání, e-mail, adresa, země, křestní jméno, telefonní číslo, povolání, pohlaví a různé typy údajů.
Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů .


Interakce s platformami živého chatu

Tento typ služby umožňuje uživateli komunikovat s platformami živého chatu spravovanými třetími stranami přímo ze stránek této aplikace. To umožňuje uživateli kontaktovat službu podpory této aplikace nebo tuto aplikaci kontaktovat uživatele při procházení jejích stránek.
V případě, že je nainstalována služba pro interakci s platformami živého chatu, je možné, že i když uživatelé službu nepoužívají, shromažďuje údaje o používání související se stránkami, kde je nainstalována. Kromě toho mohou být zaznamenány konverzace naživo.


Interakce se sociálními sítěmi a externími platformami

Tento typ služby vám umožňuje komunikovat se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek této aplikace.
Interakce a informace získané touto aplikací v každém případě podléhají nastavení soukromí uživatele týkající se každé sociální sítě.
Pokud je nainstalována služba pro interakci se sociálními sítěmi, je možné, že i když uživatelé službu nepoužívají, bude shromažďovat údaje o provozu týkající se stránek, kde je nainstalována.


Tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku a sociální widgety (Facebook, Inc.)

Tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku a sociální widgety jsou služby interakce sociálních sítí Facebook poskytované společností Facebook, Inc.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: Spojené státy americké - Zásady ochrany osobních údajů .


Statistika

Služby obsažené v této části umožňují správci dat sledovat a analyzovat dopravní data a sloužit ke sledování chování uživatele.


Statistiky Flazio

Flazio poskytuje statistickou službu, která analyzuje a zobrazuje osobní údaje uživatelů, kteří navštěvují webové stránky.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: Irsko - Zásady ochrany osobních údajů Opt Out.


Přenos dat mimo EU

Správce údajů může předávat osobní údaje shromážděné v rámci EU do třetích zemí (tj. Do všech zemí mimo EU) pouze v souladu s konkrétním právním základem. Proto se takové předávání údajů provádí v souladu s jedním z níže popsaných právních základů
Uživatel může od Správce požadovat informace týkající se právního základu konkrétně použitelného pro každou jednotlivou službu.


Zobrazení obsahu z externích platforem

Tento typ služby vám umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek této aplikace a komunikovat s nimi.
V případě, že je nainstalována služba tohoto typu, je možné, že i když uživatelé službu nepoužívají, shromažďuje údaje o provozu týkající se stránek, na kterých je nainstalována.


Fonty Google (Google Ireland Limited)

Google Fonts je služba zobrazování písem provozovaná společností Google Ireland Limited, která umožňuje této aplikaci integrovat takový obsah na své stránky.
Shromažďované osobní údaje: Údaje o používání a různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.
Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů.


Interakce založené na poloze
Nespojitá geolokace (tato aplikace)

Tato aplikace může shromažďovat, používat a sdílet údaje týkající se geografického umístění uživatele za účelem poskytování služeb založených na poloze.
Většina prohlížečů a zařízení poskytuje ve výchozím nastavení nástroje k odepření geografického sledování. Pokud uživatel tuto možnost výslovně povolil, může tato aplikace obdržet informace o své skutečné zeměpisné poloze.
Geografická lokalizace uživatele probíhá nekontinuálně, na konkrétní žádost uživatele nebo když uživatel v příslušném poli neuvede místo, kde se nachází, a umožní aplikaci automaticky zjistit polohu.
Shromážděné osobní údaje: Zeměpisná poloha.


Ochrana proti spamu

Tento typ služby analyzuje provoz této aplikace, který potenciálně obsahuje osobní údaje uživatelů, za účelem filtrování z částí provozu, zpráv a obsahu rozpoznaných jako SPAM.


Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA je služba ochrany proti SPAMu poskytovaná společností Google Ireland Limited.
Používání systému reCAPTCHA podléhá zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám používání společnosti Google.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: Irsko - Zásady ochrany osobních údajů .


Registrace a ověřování

Registrací nebo autentizací Uživatel umožňuje aplikaci, aby ho identifikovala a poskytla mu přístup k vyhrazeným službám.
V závislosti na tom, co je uvedeno níže, mohou být služby registrace a ověřování poskytovány s pomocí třetích stran. Pokud k tomu dojde, může tato aplikace přistupovat k některým Údajům uloženým službou třetí strany používanou pro registraci nebo identifikaci.


Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps je služba vizualizace map spravovaná společností Google Ireland Limited, která umožňuje této aplikaci integrovat takový obsah do svých stránek.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: Irsko - Zásady ochrany osobních údajů


Analýza a prognóza uživatelských dat („profilování“)

Vlastník může zpracovávat údaje o využití shromážděné prostřednictvím této aplikace za účelem vytváření nebo aktualizace uživatelských profilů. Tento typ léčby umožňuje vlastníkovi vyhodnotit volby, preference a chování uživatele pro účely uvedené v příslušných částech tohoto dokumentu.

Uživatelské profily lze také vytvářet díky automatizovaným nástrojům, jako jsou algoritmy, které mohou nabízet také třetí strany. Chcete-li získat další informace o aktivitě profilování, může uživatel odkazovat na příslušné části tohoto dokumentu.
Uživatel má právo proti této profilovací aktivitě kdykoli vznést námitku. Chcete-li se dozvědět více o právech uživatele a o tom, jak je uplatňovat, může si uživatel přečíst část tohoto dokumentu týkající se práv uživatelů.


Prodej zboží a služeb online

Shromážděné osobní údaje se používají k poskytování služeb uživateli nebo k prodeji produktů, včetně plateb a doručení. Osobní údaje shromážděné k dokončení platby mohou být údaje týkající se kreditní karty, bankovního účtu použitého k převodu nebo jiných poskytnutých platebních nástrojů. Údaje o platbě shromážděné touto aplikací závisí na použitém platebním systému.


Uživatelská práva

Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva s odkazem na údaje zpracovávané správcem údajů.
Uživatel má zejména právo na:
- kdykoli odvolat souhlas. Uživatel může odvolat souhlas se zpracováním svých dříve uvedených osobních údajů.
- vznesou námitku proti zpracování jejich údajů. Proti zpracování vašich údajů můžete vznést námitku, pokud je prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu. Další podrobnosti o právu vznést námitku jsou uvedeny v části níže.
- přístup k jejich vlastním datům. Uživatel má právo získat informace o údajích zpracovávaných správcem údajů, o určitých aspektech zpracování a obdržet kopii zpracovávaných údajů.
- ověřit a požádat o opravu. Uživatel si může ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
- dosáhnout omezení zpracování. Jsou-li splněny určité podmínky, může uživatel požadovat omezení zpracování svých údajů. V takovém případě nebude Správce údajů zpracovávat Údaje za jiným účelem než pro jejich uchování.
-získat zrušení nebo odstranění jejich osobních údajů. Jsou-li splněny určité podmínky, může uživatel požadovat vymazání svých údajů správcem údajů.
-přijmout svá vlastní data nebo je nechat předat jinému vlastníkovi. Uživatel má právo přijímat svá Data ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a, pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez překážek předat jinému správci. Toto ustanovení je použitelné, pokud jsou údaje zpracovávány automatizovanými prostředky a zpracování je založeno na souhlasu uživatele, smlouvě, jejíž stranou je uživatel, nebo souvisejících smluvních opatření.
- navrhnout stížnost. Uživatel může podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů nebo podniknout právní kroky.

Podrobnosti o právu vznést námitku

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejných pravomocí svěřených správci údajů nebo za účelem sledování oprávněného zájmu správce údajů, mají uživatelé právo vznést námitku proti zpracování z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací.
Uživatelé by si měli uvědomit, že pokud jsou jejich údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou vznést námitky proti zpracování bez uvedení důvodů. Chcete-li zjistit, zda správce údajů zpracovává údaje pro účely přímého marketingu, mohou uživatelé odkazovat na příslušné části tohoto dokumentu.

Jak uplatňovat práva

Za účelem výkonu práv uživatele mohou uživatelé zaslat požadavek na kontaktní údaje správce uvedené v tomto dokumentu. Žádosti jsou podávány bezplatně a zpracovány Správcem co nejdříve, v každém případě do jednoho měsíce.


Další informace o osobních údajích
Prodej zboží a služeb online

Shromážděné osobní údaje se používají k poskytování služeb uživateli nebo k prodeji produktů, včetně plateb a případného dodání.
Osobní údaje shromážděné k dokončení platby mohou být ty, které se týkají kreditní karty, bankovního účtu použitého pro převod nebo jiných poskytnutých platebních nástrojů. Údaje o platbě shromážděné touto aplikací závisí na použitém platebním systému.


Další informace o léčběPrávní obrana

Osobní údaje uživatele mohou být použity k obraně vlastníka u soudu nebo v přípravných fázích jeho možného zřízení před zneužitím při používání stejných nebo souvisejících služeb uživatelem.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že od správce údajů může být požadováno, aby údaje na žádost veřejných orgánů zveřejnil.


Systémový protokol a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a jakékoli služby třetích stran, které používá, shromažďovat systémové protokoly, tj. Soubory, které zaznamenávají interakce a které mohou také obsahovat osobní údaje, jako je IP adresa uživatele.


Výkon práv uživateli

Subjekty, na které se Osobní údaje vztahují, mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci nebo neexistenci těchto údajů u Správce údajů, znát jejich obsah a původ, požadovat kopii všech zpracovávaných údajů, ověřit jejich přesnost nebo požadovat jeho integraci, zrušení účtu a zpracovávaných údajů, aktualizaci, opravu, transformaci do anonymní podoby nebo blokování osobních údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem a v oprávněných případech se postavit proti jejich zacházení. Žádosti by měly být adresovány správci údajů.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese agrimagnano.aps@pec.net.


Datum poslední revize: 24/10/2023